niedziela, 17 lutego 2013

CO TY NA TO?

 PODAJĘ OTRZYMANY TEKST PETYCJI PZN
1/4
Warszawa 02 lutego 2013r
Polskie Zgromadzenie Niepodległosciowe
Adres do kor: ul. Połczyńska 57, Warszawa 01-336


Petycja Protestacyjna
Pan
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski

Wszyscy Panowie i wszystkie Panie Posłanki Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

Wszyscy Panowie Senatorowie
i Panie Senator
Marszałek Sejmu Rzeczpopolitej Polskiej
Konwent Seniorów Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
Przewodniczący Klubów Parlamentarnych
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
Premier Rzeczpopolitej Polskiej
Pan Donald Tusk

Prezes Najwyższej Izby Kontroli
Minister Gospodarki i Infrastruktury
Minister Skarbu Państwa
Minister Obrony Narodowej
Minister Sprawiedliwości
Prokurator Generalny Rzeczpospolitej Polskiej
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Media: Wszystkie Stacje Radiowe, Telewizyjne, Redakcje Gazet.
Obywatele i Obywatelki Rzeczpopolitej Polskiej,
Akcja ulotkowa

Episkopat Kościoła Rzymsko Katolickiego w Polsce


2/4

Na podstawie artykułu 63, 61 i 62 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej my niżej podpisani i zebrani w dniu 02 lutego 2013r. podnosimy stanowczy zarzut i protest wobec Sejmu, Senatu, Rządu i wyżej wymienionych ministerstw sprawujacych władzę w Rzeczypospolitej Polskiej.

Do dnia 1 lutego 2009r. wydano: 68 koncesji na wydobywanie torfu, wód leczniczych i termalnych, 16 koncesji na wydobycie rud: cynku, ołowiu, miedzi oraz siarki i soli. Dodatkowo wydano 60 koncesji na wydobycie węgla kamiennego, 14 koncesji na wydobycie węgla brunatnego i 227 koncesji na wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej.Razem stanowi to 394 koncesji na wydobywanie surowców mineralnych w Polsce/lit.1/.
W naszej ocenie rząd R.P przekraczył swoje uprawnienia sprzedając bogactwa mineralne złoża naturalne nie mając do tego umocowań ustawowych. Naród Polski nigdy nie przekazał Rzadowi R.P. żadnych praw własności na dokonywanie sprzedaży majątku narodowego. Zgodnie z art. 146 p.4 ust.4 Konstytucji R.P. Rada Ministrów ma obowiazek chronić interesy Skarbu Państwa. Sprzedawanie zakładów przemysłowych za 1,5% ich wartości księgowej /lit.2/, łupków gazowych za 1% ich wartości /lit.3/ oraz innych bogactw naturalnych za mniej niż 5% ich wartości (informacja z tel. Trwam) stanowi dowód naruszanie interesów Skarbu Państwa. Według ocen podanych w artykule /lit. tylko na tej jednej transakcji opisanej w tym arytkule każdy obywatel R.P. może być narażony na stratę ok. 30.000 (30tyś) złotych /lit.5,lit.6/ . Takie działania noszą znamioma czynu zbrodniczego na Narodzie Polskim popełnianego przez kolejne rządy R.P. Są to sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i naszej polskiej suwerenności i domagamy się od wyżej wymienionych: władz R.P.; Rządu R.P, Sejmu, Senatu, Prokuratora Generalnego.
 1. Wstrzymania sprzedaży i rozgrabiania majątku narodowego.
 2. Unieważnienia dokonanych transakcji z powodu naruszenia interesu Państwa i obywateli ponieważ Rząd nie miał i nie ma żadnych pełnomocnictw do zbywania majatku narodowego z powodu braku jakichkolwiek pełnomocnictw od obywateli R.P. jako suwerena Państwa Polskiego.

Zgodnie z art. 4 Konstytucji R.P.
 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
Zgodnie z art.7 organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, tak więc organy państwowe dopuściły się przestępstw w sprawowaniu władzy. Domagamy się od Sejmu i Senatu podjęcia uchwał w przedmiocie rozliczenia z nieprawidłowych działań i popełnionych przestępstw i tym samym podjęcia uchwał w celu poddania tych organów pod osąd Trybunału Stanu zgodnie z artykułem 198, 199, 200 i 201 Konstytucji R.P. Podnosimy, że dotychczas nie wpłynęła żadna sprawa do3/4
Trybunału Stanu z powodu wzajemnego, kolesiowstwa ukrywającego łamanie prawa, przymykania oczu na łamanie prawa, nie reagowania na sygnały obywateli o popełnianych przestępstwach, brak energicznych działań organów ścigania sprawców, karania sprawców i respektowania prawa. Dura lex sed lex-twarde prawo lecz prawo.
Literatura:
 1. Autor: Ministerstwo Środowiska. Zestawienie Koncesji na Poszukiwanie i Wydobywanie Kopalin wg stanu na 1 luty 2009r.
 2. Autor: Albin Siwak. Bez Strachu tom 2.
 3. Autorzy: Barbara Barysz, Piotr Łaski. Gazeta Finansowa 2011-01-04
 4. Autor: Adam Bednarczyk, Kurier Chicago, 7-13 października 2011 r
 5. Wolfgang Rauball, amerykańskie wydanie Reuters’a, Thu. July 8, 2010, 3:00am
Well Location for First Polish Carpathian Thrust.............................................. ”.

Petycja została podpisana przez: Przedstawicieli organizacji wchodzących w skład Polskiego Zgromadzenia Niepodległościowego, organizacje współpracujace z PZN oraz kilka osób fizycznych. Tekst jest oparty na uchwałach podjetych na uprzednich zebraniach PZN.

Lista organizacji popierających wysłanie Petycji Protestacyjnej do Władz R.P. oraz osoby fizyczne:
Lista PZN:
  1. Klub Dyskusyjny im. Ignacego Paderewskiego. Ryszard Zieliński
  2. Konwent Narodowy Polski. Mgr inż. Adam Bednarczyk
  3. Obrona Narodu Polskiego. Mec Tadeusz Mazanek
  4. Oddolny Ruch Społeczny – Konstytuanta Niszczonych Polaków. K. Styrna
  5. Polska Patriotyczna. Ryszard Jarznicki
  6. Polska Wspólnota Narodowa. Mgr, mgr Bolesław Tejkowski
  7. Polski Ruch Uwłaszczeniowy Jan Strzeżek
  8. Polskie Drużyny Strzeleckie Gen. Jan Grudniewski
  9. Ruch Konfederacji Polski Niepodległej. Mec. Edward Dulewicz
  10. Ruch Obywatelski „Praca dla Polski. Sławomir Ziembiński
  11. Stowarzyszenie Patriotyczne Warszawa Wola - Bemowo. Jan Guz
  12. Stowarzyszenie Obrony Rolnika i Rzemieślnika. Edward Wysocki
  13. Suwerenność Narodu Polskiego. Sławomir Zakrzewski
  14. Towarzystwo Opieki nad Majdankiem. Julian Mazurek
  15. Zgromadzenie Narodu Polskiego. Sławomir Ziembiński
  16. Ruch Odnowy Rzeczypospolitej Polskiej. Jan Morek
  17. PSL Mikołajczykowskie. Mieczysław Pawlak

Inne:
  1. Stowarzyszenie Narodowe im. Romana Dmowskiego. Marian Barański
  2. Polsko – Polonijna Organizacja Narodu Polskiego. Stanisław Bujnicki


4/4

Osoby fizyczne: Barbara Grodzka W-wa, Jagoda Qureshi, Bogusław Rybicki Warszawa, Stanisław Dominiak poeta, Czajkowski Marian Warszawa, Fila Edmund.

Przewodniczący Polskiego Zgromadzenia Niepodległościowego
Mgr inż. Adam Bednarczyk

Załączoną do tekstu literaturę można znaleźć na naszej stronie internetowej: pzn.fc.pl
Uwagi prosimy kierować na nasz adres mailowy: pzn.biuro@wp.pl

2 komentarze:

 1. Szanowni Państwo.
  Jeśli nie wyrazimy WOLI NARODU w REFERENDUM KONSTYTUCYJNYM, to czeka nas TO, co przedstawia ks. Adam Skwarczyński.

  PIERWSZĄ STRONĄ MEDALU jest PLAN przedstawiony przez KONSTYTUANTĘ na stronie; www.konstytucja.manifo.com

  Kazimierz Józef Styrna
  14 lutego 14:56
  A oto DRUGA STRONA MEDALU.
  Zachęcam do obejrzenia.

  http://www.youtube.com/watch?v=f-lzoUeZ1eE-

  Widziałem Nowy Świat - ks. Adam Skwarczyński
  www.youtube.com
  Wywiad z ks. Adamem Skwarczyńskim, swiadkiem uprzywilejowanym Świata, który ma nadejsć, poprzez jego...

  OdpowiedzUsuń